Uittreksel van het bestuursreglement

Uittreksel van het bestuursreglement
Artikel 2: Wettelijke bepalingen
1. Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:
1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden,
3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
Artikel 5: Huis – en Gedragsregels
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine zelf of op het terras.
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: ” Jeugdleiders, trainers van jeugdleden en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. ” personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van personen.
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals bv “Happy Hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
8. Agressie en normafwijkend gedrag zijn aanleiding om uit de kantine te worden verwijderd.
Artikel 10: Toegelaten Horeca-activiteiten.
1. De sportvereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen als in artikel 1b van het volledige bestuursreglement bedoeld, met inachtneming van het hierna onder lid 2 en 3 bepaalde. Het bestuur zal hierop toezien.
2. De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de vereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3 bepaalde.
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend 1 uur vóór, tijdens en 1 uur ná: Wedstrijden, trainingen en overige activiteiten van de vereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.
4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallende, zal de kantine en/of de inventaris, met name het meubilair en het serviesgoed, niet door de vereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
5. Geen reclame mag worden gemaakt door de vereniging voor niet binnen de doelstelling vallende respectievelijk andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in artikel 1b in samenhang met dit artikel 10.