WWM

9. Beroep

Art. 34. 

1. Tegen beschikkingen van Onze Commissaris in de provincie, als bedoeld in artikel 6, 7, eerste lid, 16, derde lid, juncto de artikelen 17-21 en tegen beschikkingen van de korpschef, als bedoeld in de artikelen 6, 7 eerste lid, 8, tweede en zesde lid, 23, 24, 25, 28, 29, 30 en 32, staat beroep open bij Onze Minister. 

2. Het beroep kan worden ingesteld:

a. tegen beschikkingen op grond van artikel 8: door de bewaargever en door de rechthebbende;

b. in de overige gevallen door de aanvrager, dan wel de houder van het consent, de vergunning of het verlof. 

Art. 35. 

(Vervallen bij de wet van 4 juni 1992, Stb. 422).

Art. 36. 

(Vervallen bij de wet van 4 juni 1992, Stb. 422).

Art. 37. 

Onze Minister kan, zo daartoe termen zijn, bepalen dat een vergoeding ten laste van ’s lands schatkist zal worden toegekend, onverminderd het recht van de belanghebbende om op grond van andere wettelijke bepalingen schadevergoeding te vragen.